En geoteknisk undersökning kan tala om vilken grundläggningslösning som är bäst för byggprojektet

09 februari 2022 cecilia_olsson

Vare sig man planerar att bygga en liten sommarstuga eller ett helt bostadsområde så behöver byggnationen en bra grund att stå på. Marken som man bygger på behöver inte bara vara iordninggjord för det som ska byggas utan det är även viktigt att se till så att den inte kommer att förändras med tiden. Genom en markundersökning kan man säkerställa att marken kommer att klara av påfrestningarna, annars så får man vidta nödvändiga åtgärder för att den ska kunna göra det. 

Man tittar på flera olika saker vid en geoteknisk undersökning

Vid en geoteknisk undersökning tar man ofta reda på flera saker där vissa undersökningar sker i fält och andra i laboratorium. Bland annat så handlar det om geofysiska undersökningar som gäller förståelsen för jordens struktur, egenskaper och processer. Man tittar även på jordlagerföljden, jordarten och bergnivån samt tar reda på grundvattenförhållanden. Genom att sammanställa denna information så kan man få fram vilken typ av husgrund som är mest lämplig för platsen samt om det finns några åtgärder som behöver utföras för att stabilisera marken.

Geoteknisk undersökning

Genom att ta reda på dessa saker så kan man vara lugn med att konstruktionen kommer att få en stabil grund att stå på. Man minimerar även risken för sättningar och andra problem i framtiden. I vissa områden är det krav på att göra en geoteknisk undersökning för att få bygglov och är det så att man köper en tomt som tidigare varit obebyggd så är det säkrast att göra en markundersökning oavsett om det är ett krav eller ej. 

Företag som utför kostnadseffektiva geotekniska markundersökningar 

Geogrund är ett företag som utför geotekniska undersökningar till stora som små projekt. Dessa sker genom provborrning med en av deras bandburna borrvagnar som i ett antal punkter kan registrera många olika parametrar. Resultaten från provborrningen ligger sedan till grund för den rapport innehållande förslag till grundläggningslösning som man erhåller som kund. Utifrån det kan man då välja den bästa grundkonstruktionen till sitt projekt.

Fler nyheter